Veškeré fotky z akcí naleznete na adrese: skolkafl.rajce.idnes.cz/ . Přístupové údaje k jendotlivým fotám budou zděleny pouze rodičům dětí v MŠ. 

 

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Název organizace :  Mateřská škola Francova Lhota okr. Vsetín, přísp. Org.

 

Informace poskytované správcem

I. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů)

případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné

informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II. případně jeho

pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.)

 

II. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Mateřská škola Francova Lhota okr. Vsetín, přísp. Org.

Kontaktní poštovní adresa: MŠ Francova Lhota 359, 756 14

Telefonní čísla :  571 458 110

Elektronická adresa: mat.skolafl@volny.cz

Identifikátor datové schránky: 8dkkq53

IČ: 709 840 85

DIČ: -

 

 

 

 

III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace viz bod II. zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

IV: Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem pro který jsme jej od vás

získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním

právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková

opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických

osob.

Odpovědnost

 

 

 

 

 

 

V. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro

zkvalitnění služeb.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení rodičům a informovanosti :

 seznamy žáků na mimoškolních  akcích a  zájezdech

 seznamy žáků na plaveckých, sportovních a jiných kurzech

 jména osob, které budou odvádět dítě ze MŠ

 kontakt na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte)

 fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o MŠ

 zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách

 předávání osobních údajů žáků za účelem sjednání cestovního a zahraničního pojištění

 

Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění

smlouvy

Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze

souladu činností správce s legislativou

 

 

 

 

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 školní matrika

 doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu

vzdělávání a jeho ukončování

 třídní kniha

 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 podněty pro jednání OSPOD

 podklady žáků pro vyšetření v PPP

 hlášení trestných činů, neomluvená absence,

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na akcích pořádaných MŠ

 

Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa

 

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana/žáka, správní

řízení, policejní vyšetřování

 

Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V

takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

VI. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda

jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III.

V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou  a to  s  notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

 

Máte právo na :

Právo na přístup k osobním informacím

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Jak Vaše data chráníme ?

Ochraně osobních údajů, které od vás a Vašich dětí či jiných cílových skupinzískáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

 

Ve Francově Lhotě 25.5.2018

Statutární zástupce organizace :  Alena Silvestrová, ředitelka MŠ Francova Lhota