Charakteristka školního vzdělávacího programu 

"Sluníčko pokažde jinak"

 

Školní vzdělávací program s názvem „Sluníčko pokaždé jinak“ je vlastní program mateřské školy zohledňující podmínky mateřské školy ve Francově Lhotě.Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů.

Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou:

  1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Náplň ŠVP vede k vytváření základních klíčových kompetencí:

-          kompetence k učení

-          kompetence k řešení problémů

-          kompetence komunikativní

-          kompetence sociální a personální

-          kompetence činnostní a občanské

Způsoby a prostředky naplňování cílů:

Školní vzdělávací program vychází ze skutečnosti, že děti vyrůstají na vesnici, mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvykům, tudíž mohou ve vzdělávání využít své doposud nabyté zkušenosti a vědomosti.

Formy vlastní práce – hra, pozorování, výlety do přírody, zkoumání a pokusy, prožitkové učení, účast na kulturních akcích (divadla, koncerty) a dostatek pohybové aktivity vedou k harmonickému rozvoji osobnosti dětí, jak po stránce tělesné, psychické, tak i sociální.

ŚVP je zpracován formou, která umožňuje dostatek flexibility pro zpracování třídních vzdělávacích programů. V těchto je zdůrazňován zájem dětí o nabízenou činnost, přizpůsobení práce věku dětí a samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti, jeho schopnostem, možnostem a zkušenostem.

Vzdělávací záměr:

Záměrem ŠVP je celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho vztahu ke světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a místním tradicím. Ve spolupráci s rodiči vedeme děti k uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, čímž společně směřujeme k utváření základních osobnostních postojů a životních hodnot.