Organizace vzdělávání

 

 

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Přednostně jsou přijímány děti rok před vstupem do základní školy a děti s trvalým pobytem ve Francově Lhotě.

V naší mat. škole od září 2017 organizujeme předškolní vzdělávání i pro děti dvouleté – viz kapitola Vzdělávání dětí od 2 do 3 let. Pro bezproblémový pobyt dvouletých dětí byly p. uč.  první třídy proškoleny.

Vedení MŠ zajistilo formou rozvržení pracovní doby, aby překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě bylo minimálně v rozsahu dvou a půl hodiny.

Od 1.9.2017 je pro děti, které dosáhnou do 31.8.2017 pěti let, docházka do mateřské školy povinná – bližší informace jsou stanoveny ve školním řádu.

Zápis dětí na následující školní rok probíhá v období celostátně určeném pro všechny MŠ v daném školním roce. O této skutečnosti jsou rodiče informováni formou plakátů, internetových stránek a hlášením místního rozhlasu.

První třída je umístěna v přízemí budovy, druhá třída je v 1. poschodí.

V první třídě pracujeme zpravidla s dětmi 2 – 4letými, ve druhé třídě         s dětmi 5 – 6letými.

Při nástupu do MŠ klademe důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění do nového kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte a uvážení rodičů.

Každá třída má zpracován svůj Třídní vzdělávací program. Při jeho tvorbě vycházejí učitelky z cílů Školního vzdělávacího programu, podmínek třídy a mateřské školy.

 

V 1.třídě se paní učitelky zaměřují na vytváření základů hygienických, společenských a pracovních návyků. Citlivou formou adaptují děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci.

Formou jednoduchých říkanek, písniček a her rozvíjí základní komunikační dovednosti dětí. Věnují pozornost správné výslovnosti dětí – jazyková cvičení – spolupráce s logopedkou.

 

Ve 2. třídě již pracují paní učitelky cílevědomě na přípravě dětí na vstup do základní školy.

Jednotlivé činnosti jsou voleny tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji dítěte. Rozvíjejí jeho osobnost,komunikační a sociální dovednosti, vedou jej k samostatnosti.

V obou třídách probíhá výuka ve skupinách – tkz. centrech. Děti se tak učí samostatnosti při zvládání zadaných úkolů.

 

V mateřské škole probíhá 1x týdně po skončení provozu logopedie vedená logopedickou asistentkou. Výuka probíhá za účasti rodičů. Do logopedie jsou zařazovány přednostně děti starší 5ti let, v nutných případech i mladší – ve vztahu k závažnosti logopedického problému.