Popis a formy vzdělávání

 

 

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, ať již řízených či spontánních. Didakticky cílená činnost je promyšleně každodenně prováděna formou individuální, skupinové – práce v centrech, nebo frontální činnosti. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, jeho smyslovém vnímání a prožitkovém učení. Omezujeme učení formou předávání hotových poznatků a slovního učení.

Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Při práci ve skupinkách se děti učí vzájemné toleranci, pomoci a spolupráci.

 

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami :                                           Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, které realizuje i naše mat. škola.

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ na základě plánu pedagogické podpory. Tento PLPP MŠ zpracovává sama na základě pozorování dítěte, kterému je tento plán určen.

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ na jehož základě MŠ vypracuje individuální vzdělávací plán pro konkrétní dítě, popřípadě zajistí asistenta pedagoga. Oba tyto plány PLPP a IVP jsou konzultovány s rodiči a 2x ročně vyhodnocovány. Za jejich plnění zodpovídají pedg. pracovníci třídy, do které dítě dochází a asistent pedagoga přidělený danému dítěti.

.

U dětí s vadami řeči provádíme individuální logopedickou péči.

Ve vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných dětí zajišťujeme dětem dostatek příležitostí a přípravu náročnějších úkolů ve vybraných činnostech.

 

Mateřská škola se věnuje i dětem nadaným. Je vybavena pomůckami pro řešení složitějších myšlenkových úkolů. Podporuje děti v oblasti výtvarné, hudební i pohybové.

Letos nově, v obou třídách, bude 2x týdně probíhat výuka angličtiny. Pro rodiče bude tahle služba zdarma – zasponzoroval ji jeden z rodičů. Plán výuky je zpracován v příloze tohoto ŠVP.

 

Mezi oblíbené formy doplňující vzdělávací záměry patří množství nadstandardních aktivit – např. předplavecký výcvik, návštěvy ekologického centra ve Vysokém Poli, výlety do okolí MŠ, oslavy významných dnů (Vánoce, První máj, Den matek atd.), návštěvy divadel, exkurze do významných podniků v obci – které organizujeme v průběhu celého školního roku (viz. Tradiční akce školy).