Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, ať již řízených či spontánních. Didakticky cílená činnost je promyšleně každodenně prováděna formou individuální, skupinové nebo frontální činnosti. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, jeho smyslovém vnímání a prožitkovém učení. Omezujeme učení formou předávání hotových poznatků a slovního učení.


Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Při práci ve skupinkách se děti učí vzájemné toleranci, pomoci a spolupráci.


 Podpůrná opatření druhého až páteho stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ na jehož základě MŠ vypracuje individuální vzdělávací plán pro konkrétní dítě, popřípadě zajistí asistenta pedagoga. Oba tyto PLPP  a IVP jsou konzultovány s rodiči 2x ročně vyhodnocovány. Za jejich plnění zodpovídají pedg. pracovníci třídy, do které dítě dochází a asistent pedagoga přidělený danému dítěti..


U dětí s vadami řeči provádíme individuální logopedickou péči.


Ve vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných dětí zajišťujeme dětem dostatek příležitostí a přípravu náročnějších úkolů ve vybraných činnostech.


Mezi oblíbené formy doplňující vzdělávací záměry patří množství nadstandardních aktivit – např. předplavecký výcvik, návštěvy ekologického centra ve Vysokém Poli, výlety do okolí MŠ, oslavy významných dnů (Vánoce, První máj, Den matek atd.), návštěvy divadel, exkurze do významných podniků v obci – které organizujeme v průběhu celého školního roku (viz. Tradiční akce školy).