Školní vzdělávací program

"Sluníčko pokaždé jinak"

 

1. TÉMA: VÍTÁME SLUNÍČKO VE ŠKOLCE 

 

 V tomto tématu se budeme vzájemně poznávat, znát jména kamarádů.

Seznámíme se prostředím MŠ a jeho okolím, stanovíme si pravidla třídy. 

Zaměříme se na společenské soužití v MŠ. 

 

 1. Podtéma: SLUNÍČKO JDE DO ŠKOLKY

▪ adaptační období

▪ vzájemné soužití, jména kamarádů, značky dětí

▪ seznámení s prostředím MŠ a jeho okolím, seznámení se zaměstnanci MŠ

▪ seznámení s režimem školy a stanovením pravidel

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se s pravidly chování k druhému
 • rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj citové samostatnosti
 • seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • podílení se na vytváření pravidel třídy  

 

 1. Podtéma: SLUNÍČKO U NÁS DOMA

▪ rozdíl mezi MŠ a domovem

     ▪ pojem rodina, pojmenováni všech členů rodiny

     ▪ rozdíl mezi dospělými a dětmi

     ▪ základní společenské návyky (poprosit, poděkovat, pozdravit)

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojování si praktických dovedností přiměřených věku dítěte
 • posilováni vztahu k ostatním lidem
 • učit se rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas či nesouhlas 
 • rozvoj komunikativních dovedností (hry s mluvidly)

 

 1. Podtéma: SLUNÍČKO VE FRANCOVĚ LHOTĚ

▪ seznámení s místem, kde žiji

▪ rozdíl mezi vesnicí a městem

▪ příslušnost k regionu Valašsko (zvyky, tradice) 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznámení s místem svého bydliště
 • seznámení s tradicemi našeho regionu – Valašsko
 • osvojováni si pravidel silničního provozu – vycházky do okolí MŠ
 • komunikační dovednosti – poprosit, poděkovat, přivítat a rozloučit se 

2. TÉMA: PODZIMNÍ SLUNÍČKO

 

Všímáme si změn v přírodě, změny v počasí, změny v oblékání.

Seznámíme se se základními druhy ovoce a zeleniny, jakou má barvu, chuť, co znamená být zdravý x nemocný. Zaměříme se na rozeznávání barev.

 

 

 1. Podtéma: BAREVNÉ SLUNÍČKO

▪ poznávání základních barev

▪ seznámení s novými odstíny

▪ pozorování podzimní přírody- výrobky z přírodnin, výlety do okolí MŠ

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a využívání všech smyslů – změny v přírodě
 • rozvoj estetického vnímání
 • osvojení si poznatků o místě, kde dítě žije
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

 

 

 

 1. Podtéma: NASTYDLÉ SLUNÍČKO

▪ změny v počasí – kalendářní počasí

▪ změna v oblékání

     ▪ zdravý a nemocný (vitamíny x bacily)          Jablíčkový,nebo Bramborový den

▪ sklizeň ovoce ( česání ovoce, barva, chuť)

▪ sklizeň zeleniny (barva, chuť, vůně)

     exkurze Hostětín

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • rozvoj smyslových dovedností
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj řečových a jazykových dovedností (vnímání a naslouchání)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO A DRÁČEK MRÁČEK

▪ co umí vítr (dechová cvičení)

     ▪ výroba draka, pouštění draka – polodenní výlet, sběr přírodnin, listí

     ▪ draci na zahradě – kresba na obličej

     ▪ opékání brambor

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností, dýchání
 • osvojení dovedností předcházející psaní (grafomotorické cviky)
 • manipulace s předměty denní potřeby (malování)
 • zdokonalování pohybových dovedností (vytrvalostní chůze, běh)

 

 

 

      4. Podtéma: SLUNÍČKO A PODZIMNÍČEK

      ▪ výroba podzimníčka – kolektivní a skupinové práce dětí

      ▪ podzimníček a stromy (listnaté x jehličnaté)

      ▪ podomníček se loučí – zopakování poznatků z daného podtématu

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • práce s přírodními materiály
 • získávání poznatků o okolním prostředí
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • skupinový přednes básně – rozvoj řečového projevu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TÉMA: LESNÍ SLUNÍČKO

 

 Poznáváme  rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, učíme se správnému chování v lese - význam lesa pro člověka. Seznamujeme se s přípravou zvířátek na zimní spánek.

 

 

 1. Podtéma: SLUNÍČKO JDE DO LESA

▪ rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy – polodenní vycházka k lesu

▪ ekologická výchova – třídění odpadu

▪ chování a ochrana lesa

▪ význam lesa pro člověka – lesní plody, zdravé životní prostředí, dřevo ...

 • exkurze lesopark Slavičín

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si dovedností k podpoření si zdraví
 • řídit své chování vůlí
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem – ekologie
 • vytváření prosociálních postojů k druhému – vzájemná pomoc

 

 

 

 1. Podtéma: SLUNÍČKO A BROUČCI 

▪  broučci u nás na zahradě

▪  domečky pro broučky      Svatomartinská slavnost – tém. zaměřený den

▪  uspávání broučků

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • naslouchání čtenému projevu s pochopením děje
 • prohlubování sounáležitosti s živou přírodou
 • komunikace s druhým, děti i dospělý

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podtéma: SLUNÍČKO A ZVÍŘÁTKA 

▪ zvířata lesa 

▪ zvířata polí a luk, stěhovaví ptáci

▪ jak se zvířata chystají na zimu

     beseda s myslivcvem

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • ovládání pohybového aparátu – napodobování pohybu zvířat
 • vytváření základů pro práci s informacemi – využití knih a encyklopedií
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj artikulačních dovedností – napodobení hlasu zvířat
 • rozvoj kulturně a estetických dovedností – dramatizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TÉMA: VÁNOČNÍ SLUNÍČKO

 

Seznamujeme se  s tradicemi a zvyky předvánoční a vánoční doby. Setkání s Mikulášem, nácvik vánočních písní a koled, pečení cukroví, koledování po vesnici. Získání poznatků o tom, proč se slaví Vánoce

 

 

1. Podtéma: SLUNÍČKO SE ČERTA NEBOJÍ

     ▪ tradice Valašska – Mikulášská obchůzka

▪ pečení a zdobení perníků

▪ mikulášská nadílka – setkání s Mikulášem        Čertí rej – tém. zaměřený den

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznámení s kulturními tradicemi
 • rozvoj komunikativních dovedností – kultivovaný projev
 • osvojení si přiměřených praktických dovedností – pečení perníků
 • získání schopností řídit chování vůlí – setkání s Mikulášem

 

 

 

 

2. Podtéma: SLUNÍČKO JDE DO  BETLÉMA

▪ seznámení s tradicemi Vánoc

▪ pojem koleda, zdobení stromečku

▪ vzájemné vztahy v rodině – výroba dárků

▪ pečení vánočního cukroví

▪ vánoční besídka pro rodiče

▪ vánoční nadílka v MŠ

▪ koledování po vesnici

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností – koordinace ruky a oka
 • rozvoj schopností citového vnímání
 • podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování vztahů dítěte a druhým
 • seznámení s vánočními tradicemi – koledování
 • rozvoj kulturně-estetických dovedností – vánoční besídka

 

 

 

 

5. TÉMA: SLUNÍČKU JE ZIMA 

 

Dozvíme se, co se dá vše dělat se sněhem, zimní sporty a radovánky ve sněhu. Jak člověk pomáhá lesní zvěři – polodenní výlet do lesa – krmelec. Návštěva 1. třídy ZŠ, seznámení s prostředím ZŠ, příprava na zápis.

 

 

 

1. Podtéma: SLUNÍČKO A SNÍH

▪   hry se sněhem a ve sněhu

▪   sněhulákový den                      Sněhulákový den – tém. zaměřený den

▪   stavění iglú – koulování

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností – chůze ve sněhu, manipulace se sněhem
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • rozvoj interaktivních dovedností – práce ve skupinách
 • rozvíjet schopnost přizpůsobit se ostatním

 

 

 

 

 

 

2. Podtéma : SLUNÍČKO POMÁHÁ ZVÍŘÁTKŮM

     ▪ péče o lesní zvěř a ptáky v zimním období

     ▪ polodenní výlet ke krmelci – krmení zvířat

     ▪  výroby krmítek pro ptáky

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti  - chůze ve sněhu
 • rozvoj řečových schopností – samostatný slovní projev na dané téma
 • vnímání potřeb druhých – krmení zvěře
 • rozvoj schopnosti přizpůsobit se společnému programu
 • rozvoj pocitu sounáležitosti s živou přírodou 

 

 

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO A NAŠE TĚLO

▪   z čeho se skládá naše tělo ( svaly, kůže kosti )

▪   jak naše tělo funguje ( trávicí, nervová soustava ...)

▪   praktické seznámení s jednotlivými smysly ( zrak, sluch ...)

 

Dílčí vzdělávací cíle:

− osvojování si poznatků o těle

− rozvoj a užívání všech smyslů 

− rozvoj praktických dovedností smysly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.TÉMA: TANČÍCÍ SLUNÍČKO

 

Sledujeme, jak se lidé baví- návštěva KD a shlédnutí výzdoby na plesy. Výroba masek na karneval. Seznámení s pojmem pohádka, četba a poslech pohádek, návštěva knihovny. Shlédnutí fašankového průvodu – masky

Význam hraček pro děti – rozlišení materiálů.

 

 

1. Podtéma: SLUNÍČKO SE BAVÍ

▪   jdeme do divadla

▪   jdeme na ples                                    Den masek – tém. zaměřený den

▪  maškarní rej v MŠ

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj koordinace pohybu – tanec
 • rozvoj estetického cítění a prožívání
 • rozvoj komunikativních dovedností – společenské chování
 • rozvoj kulturních a estetických dovedností
 • rozvoj schopnosti orientovat se ve známém i neznámém prostředí

 

 

2. Podtéma: SLUNÍČKO A POHÁDKY

▪   pojem pohádka, nadpřirozené postavy, dobro x zlo

▪   veršovaná pohádka

▪   klasická pohádka – snaha o reprodukci podle ilustrací

▪   dramatizace pohádky

▪   výroba loutek a ilustrací

▪   pozorování frankového průvodu

▪   rozvoj fantazie – vymýšlení pohádky

▪   exkurze do knihovny

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • učit se svůj pocit a náladu vyjádřit slovně i pohybem
 • procvičovat samostatně slovní projev na určité téma, rozvoj tvořivého myšlení
 • vytváření prosociálních postojů k druhému
 • rozvoj kulturně estetických dovedností
 • umět se orientovat v obci

 

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO SI HRAJE 

▪   hračky – tvar velikost, materiál

▪    společenské hry

▪   pohybové hry

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností
 • rozvoj logického myšlení
 • rozvoj zájmu o učení – seznámení se společenskými hrami, rozovj schopnosti podřídit se pravidlům
 • respektovat druhého
 • rozvoj kulturně- společenských dovedností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TÉMA: SLUNÍČKO POPOJDI MALIČKO

 

Všímáme si změn v přírodě, první jarní květiny, první hmyz. Co vše musí lidé udělat na zahrádkách po zimě, prodloužení dnů – pojmy ráno, večer, poledne, odpoledne, střídání ročních období. Příprava na svátky jara- Velikonoce, malování vajíček, říkadla, zvyky.

 

1. Podtéma: SLUNÍČKO A ČAS

▪   den a noc – pojmy ráno, poledne, večer, dopoledne, odpoledne

▪   dny v týdnu – pracovní dny x víkend

▪   roční období – jaro, léto, podzim, zima

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření zdravých návyků a postojů
 • přechod od názorného myšlení k pojmovému
 • rozvoj porozumění, že změny kolem nás jsou přirozené a samozřejmé

 

 

2. Podtéma: SLUNÍČKO, VSTÁVEJ!

▪   změny v přírodě

▪   první jarní květiny – kočičky, sněženky, bledule

▪   první jarní hmyz – včelky, mouchy, hmyzí domečky

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností  - vedení rozhovoru
 • rozvoj povědomí o přirozených změnách v přírodě
 • základy estetického vztahu ke světu
 • rozvoj věku přiměřených praktických dovedností

 

 

      3. Podtéma: SLUNÍČKO, ZAHŘEJ MĚ

       ▪ jaro už je tu – co vše musí udělat jaro

       ▪ jaro na zahradě – jarní práce, nářadí, využití přírodní zahrady

       ▪ jarní úklid – práce na školní zahradě – vytrhávání plevele, hrabání trávy

 

      Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj fyzické zdatnosti  - pomoc při práci
 • učit se vyjadřovat slovně v krátkých větách – v kruhu
 • vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 

     4.Podtéma: VELIKONOČNÍ SLUNÍČKO 

▪   seznámení s tradicí

▪   pečení perníků                                 Velikonoční den –tém. zaměřený den

▪   malování vajíček

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • ovládat koordinaci oka i ruky
 • zdokonalovat se v pracovních činnostech
 • popsat situaci (skutečnou), dle obrázku
 • získání povědomí o hrách a činnostech, které vedou k ohleduplnosti k druhému
 • vytváření vkusného, estetického prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.TÉMA: APRÍLOVÉ SLUNÍČKO

 

Získáváme poznatky o zvířatech a jejich mláďatech, návštěva kravína. Rozšíření poznatků o vodním světě – řeka, potok, moře a o zemském povrchu – lesy, domy, písek, zvířata

 

 

1. Podtéma: SLUNÍČKO A ZVÍŘÁTKA

     ▪ domácí zvířata – názvy, vzhled, bydlení, potrava

▪ mláďata - přiřazování

▪ exkurse do kravína – pozorování mláďat

 

 Dílčí vzdělávací cíle:

 • získání si poznávací činnost, osvojení si pojmů a poznatků
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo a shlédlo
 • vytvoření povědomí o hodnotě lidské práce
 • pozorování dějů a jevů z vnějšího okolí

 

 

 

      2. Podtéma: SLUNÍČKO JDE DO ŠKOLY

 

▪   seznámení s prostředím ZŠ – návštěva 1. třídy

▪   seznámení s pojmy - vyučování, přestávka, školní potřeby

▪   správné chování ve škole – námětová hra na školu

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • vytváření pozitivního vztahu k učení
 • rozvíjení pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě samému – uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí a sebedůvěry
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • rozvoj kulturně estetických dovedností – přednes básně, zpěv písně (k zápisu)

 

 

 

 

 

 

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO ZEM A VODA

▪ rozdělení vod – potok, řeka, rybník, moře

▪ sladkovodní živočichové

▪ mořští živočichové                     

▪ zemský povrch – lesy, domy, písek

▪ ptáci

▪ exotická zvířata

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj fyzické zdatnosti – plavání
 • základy pro práci s informacemi – třídění, přiřazování
 • rozvoj estetického vnímání, výtvarného ztvárnění
 • spolupráce ve skupině – skládání puzzle moře
 • vytváření základů estetického vztahu ke světu
 •  všímat si zajímavostí života v přírodě

 

 

 

 1. Podtéma: SLUNÍČKO VE VESMÍRU

▪ Slunce jako součást vesmíru

▪ názvy planet

▪ člověk ve vesmíru

 • vesmírné pohádky

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • osvojení si dovednosti předcházení psaní – opis písma
 • rozvoj komunikačních dovedností – řízení rozhovor v kruhu
 • vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. TÉMA: SLUNÍČKO U NÁS DOMA

 

Zdobení a stavění Májky, výroba a pálení Moreny – akce s rodiči. Vyprávění o rodině, o nejbližších členech rodiny, seznámení se zaměstnáním rodičů – exkurze do Prodexu. Výroba dárečků ke Dni matek, nácvik písní a básní na besídku.

 

1. Podtéma: MÁJOVÉ SLUNÍČKO

▪ seznámení s tradicemi – zdobení májky, výroba Moreny    Májový den – tém.zaměřený den

▪ stavění máje, vynášení Moreny

▪ nácvik krátkého vystoupení na akci s rodiči – stavění máje

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojit si věku přiměřených praktických dovedností
 • posilovat prosociální chování – akce s rodiči
 • ovládat dech, intonaci řeči, vystoupení pro rodiče
 • rozvoj vztahů dítěte k druhým lidem
 • Rozvoj kulturních dovedností – lidové tradice

 

 

2. Podtéma: MAMINČINO SLUNÍČKO

▪ moje maminka – popis jednotlivých částí těla

▪ výroba dárků pro maminku

▪ nácvik pásma ke dni matek

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • manipulace s výtvarným materiálem – koordinace ruky a oka
 • posilování kladných citových vztahů v rodině
 • vnímat, co si druhý přeje, potřebuje
 • podpora zdravého sebevědomí – besídka pro rodiče
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se změnám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Podtéma: SLUNÍČKO A POVOLÁNÍ 

▪ zaměstnání rodičů, názvy povolání

▪ exkurze – Prodex, pošta, obchod                   Kuchařský den – tem. zam. den

▪ čím budu, až budu velký            

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • manipulace s jednoduchými nástroji – vaření
 • vytváření povědomí a důležitosti práce pro druhé
 • posilování sociálního chování – exkurze
 • poznávání hodnotu věcí i lidské práce
 • osvojení si poznatků o místě, ve kterém dítě žije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.TÉMA: SLUNÍČKO VOLÁ „PÁ, PÁ“

 

Seznámení s jednotlivými lidskými rasami, jejich barvou pleti , podnebím v jednotlivých částech světa

Oslava MDD – zábavný program, rozloučení s předškoláky, pohádkový les, Poznáváme jiná města – školní výlet, Těšíme se na prázdniny – výlety s rodiči, bezpečnost dětí o prázdninách

 

 

 1. Podtéma: SLUNÍČKO A DĚTI SVĚTA
 • práce s obr. materiálem
 • orientace na globusu                        Indiánský den – tem za. den
 • napodobování char. činností jedn. národů
 • seznámení s tradičními pokrmy

 

     Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj řečovcých schopností
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • vytváření prosociálních postojů
 • vytváření podvědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

 

 

2. Podtéma: SLUNÍČKO OSLAVUJE

▪ MDD – oslava (zábavný program), divadlo ve Zlíně

▪ návštěva dětí v MŠ Valašská Senice      Den otců -  tem zaměřený den

▪ výlet na rozhlednu

▪ výlet Ekocentrum Vys. Pole

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj psychické zdatnosti – přizpůsobování se změnám
 • činnosti zajišťující spokojenosti a radost a pohodu
 • rozvoj interaktivních dovedností – setkávání
 • rozvoj schopností žít ve společenství druhých lidí

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se běžným změnám

 

 

 

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO NA PRÁZDNINÁCH

▪ léto, letní radovánky

▪ těšíme se na prázdniny – kam pojedu, co bych chtěl vidět, poznat

▪ bezpečnost o prázdninách

▪ rozloučení s předškoláky

▪ hledání pokladu – spolupráce se ZŠ

▪ návštěva MŠ ve Val. Senici i naopak

▪ školní výlet

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si dovednosti důležitých pro podporu zdraví, bezpečnost a osobní pohody
 • podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti
 • podpora dětských přátelství
 • uvědomit si, že ne všichni lidé se chovají správně
 • přirozené poznávání rozmanitostí okolního světa – výlety