Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

Školní vzdělávací program

"Sluníčko pokaždé jinak"

Dětské body - motiv A1 - sluníčko

1. TÉMA: VÍTÁME SLUNÍČKO VE ŠKOLCE

 V tomto tématu se budeme vzájemně poznávat, znát jména kamarádů.

Seznámíme se prostředím MŠ a jeho okolím, stanovíme si pravidla třídy. 

Zaměříme se na společenské soužití v MŠ. 

1. Podtéma: SLUNÍČKO JDE DO ŠKOLKY

▪ adaptační období

▪ vzájemné soužití, jména kamarádů, značky dětí

▪ seznámení s prostředím MŠ a jeho okolím, seznámení se zaměstnanci MŠ

▪ seznámení s režimem školy a stanovením pravidel

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se s pravidly chování k druhému
 • rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj citové samostatnosti
 • seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • podílení se na vytváření pravidel třídy      

 

     2. Podtéma: SLUNÍČKO U NÁS DOMA

▪ rozdíl mezi MŠ a domovem

      ▪ pojem rodina, pojmenováni všech členů rodiny

      ▪ rozdíl mezi dospělými a dětmi

      ▪ základní společenské návyky (poprosit, poděkovat, pozdravit)

 Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojování si praktických dovedností přiměřených věku dítěte
 • posilováni vztahu k ostatním lidem
 • učit se rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas či nesouhlas 
 • rozvoj komunikativních dovedností (hry s mluvidly)

   

3. Podtéma: SLUNÍČKO VE FRANCOVĚ LHOTĚ

▪ seznámení s místem, kde žiji

▪ rozdíl mezi vesnicí a městem

▪ příslušnost k regionu Valašsko (zvyky, tradice) 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznámení s místem svého bydliště
 • seznámení s tradicemi našeho regionu – Valašsko
 • osvojováni si pravidel silničního provozu – vycházky do okolí MŠ
 • komunikační dovednosti – poprosit, poděkovat, přivítat a rozloučit se  

 

   2. TÉMA: PODZIMNÍ SLUNÍČKO  

 Všímáme si změn v přírodě, změny v počasí, změny v oblékání. 

Seznámíme se se základními druhy ovoce a zeleniny, jakou má barvu, chuť, co znamená být zdravý x nemocný. Zaměříme se na rozeznávání barev.

1.Podtéma: BAREVNÉ SLUNÍČKO

▪ poznávání základních barev

▪ seznámení s novými odstíny

▪ pozorování podzimní přírody- výrobky z přírodnin, výlety do okolí MŠ

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a využívání všech smyslů – změny v přírodě
 • rozvoj estetického vnímání
 • osvojení si poznatků o místě, kde dítě žije
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností             

 

2. Podtéma: NASTYDLÉ SLUNÍČKO – kalendářní počasí

změny v počasí 

▪změna v oblékání

      ▪zdravý a nemocný (vitamíny x bacily)

▪ sklizeň ovoce ( česání ovoce, barva, chuť) jablíčkový nebo bramborový den

▪ sklizeň zeleniny (barva, chuť, vůně)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • rozvoj smyslových dovedností
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj řečových a jazykových dovedností (vnímání a naslouchání)

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO A DRÁČEK MRÁČEK

▪ co umí vítr (dechová cvičení)

      ▪ výroba draka, pouštění draka – polodenní výlet, sběr přírodnin, listí

      ▪ draci na zahradě – kresba na obličej

      ▪ opékání brambor

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností, dýchání
 • osvojení dovedností předcházející psaní (grafomotorické cviky)
 • manipulace s předměty denní potřeby (malování)
 • zdokonalování pohybových dovedností (vytrvalostní chůze, běh)

     

      4. Podtéma: SLUNÍČKO A PODZIMNÍČEK

      ▪ výroba podzimníčka – kolektivní a skupinové práce dětí

      ▪ podzimníček a stromy (listnaté x jehličnaté)

      ▪ podomníček se loučí – zopakování poznatků z daného podtématu

Dílčí vzdělávací cíle:

 • práce s přírodními materiály
 • získávání poznatků o okolním prostředí
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • skupinový přednes básně – rozvoj řečového projevu

 

3. TÉMA: LESNÍ SLUNÍČKO

 Poznáváme  rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, učíme se správnému chování v lese - význam lesa pro člověka. Seznamujeme se s přípravou zvířátek na zimní spánek. Akce s rodiči – průvod broučků

1.Podtéma: SLUNÍČKO JDE DO LESA

▪ rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy – polodenní vycházka k lesu

▪ ekologická výchova – třídění odpadu

▪ chování a ochrana lesa

▪ význam lesa pro člověka – lesní plody, zdravé životní prostředí, dřevo ...

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si dovedností k podpoření si zdraví
 • řídit své chování vůlí
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem – ekologie
 • vytváření prosociálních postojů k druhému – vzájemná pomoc

     2.Podtéma: SLUNÍČKO A BROUČCI  

      ▪  broučci u nás na zahradě

▪  domečky pro broučky, dýňování - tém. zaměřený den

▪  příprava pochodu broučků – výzdoba třídy – dýně, lampičky, kapsičky

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • naslouchání čtenému projevu s pochopením děje
 • prohlubování sounáležitosti s živou přírodou
 • komunikace s druhým, děti i dospělý
 • akce s rodi 

     3.Podtéma: SLUNÍČKO A ZVÍŘÁTKA 

▪ zvířata lesa 

▪ zvířata polí a luk, stěhovaví ptáci

▪ jak se zvířata chystají na zimu

Dílčí vzdělávací cíle:

 • ovládání pohybového aparátu – napodobování pohybu zvířat
 • vytváření základů pro práci s informacemi – využití knih a encyklopedií
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj artikulačních dovedností – napodobení hlasu zvířat
 • rozvoj kulturně a estetických dovedností – dramatizace

 

4. TÉMA: VÁNOČNÍ SLUNÍČKO

Seznamujeme se  s tradicemi a zvyky předvánoční a vánoční doby. Setkání s Mikulášem, nácvik vánočních písní a koled, pečení cukroví, koledování po vesnici. Získání poznatků o tom, proč se slaví Vánoce

1. Podtéma: SLUNÍČKO SE ČERTA NEBOJÍ

Čertí rej - tématicky zaměřený den

     ▪ tradice Valašska – Mikulášská obchůzka

▪ pečení a zdobení perníků

▪ mikulášská nadílka – setkání s Mikulášem (Kosenka)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznámení s kulturními tradicemi
 • rozvoj komunikativních dovedností – kultivovaný projev
 • osvojení si přiměřených praktických dovedností – pečení perníků
 • získání schopností řídit chování vůlí – setkání s Mikulášem

 

2. Podtéma: SLUNÍČKO JDE DO  BETLÉMA

▪ seznámení s tradicemi Vánoc

▪ pojem koleda, zdobení stromečku

▪ vzájemné vztahy v rodině – výroba dárků

▪ pečení vánočního cukroví

▪ vánoční besídka pro rodiče

▪ vánoční nadílka v MŠ

▪ koledování po vesnici

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností – koordinace ruky a oka
 • rozvoj schopností citového vnímání
 • podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování vztahů dítěte a druhým
 • seznámení s vánočními tradicemi – koledování
 • rozvoj kulturně-estetických dovedností – vánoční besídka

 

5.TÉMA: SLUNÍČKU JE ZIMA 

Dozvíme se, co se dá vše dělat se sněhem, zimní sporty a radovánky ve sněhu. Jak člověk pomáhá lesní zvěři – polodenní výlet do lesa – krmelec. Návštěva 1. třídy ZŠ, seznámení s prostředím ZŠ, příprava na zápis.

1. Podtéma: SLUNÍČKO A SNÍH

Sněhulákový den - tém. zaměřený den

▪   hry se sněhem a ve sněhu

▪   sněhulákový den

▪   stavění iglú – koulování

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností – chůze ve sněhu, manipulace se sněhem
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • rozvoj interaktivních dovedností – práce ve skupinách
 • rozvíjet schopnost přizpůsobit se ostatním

 

2. Podtéma: SLUNÍČKO SPORTUJE

▪   názvy zimních sportů a vybavení

▪   bobování – závody na bobech

▪   klouzání, bruslení – využití betonového hřiště

Dílčí vzdělávací cíle:

− osvojování si poznatků o těle a pohybových činnostech

− rozvoj a užívání všech smyslů – řízení bobů

− rozvoj praktických dovedností – klouzání, bruslení

− ovlivňovat své chování vůlí – dodržování pravidel

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO POMÁHÁ ZVÍŘÁTKŮM

     ▪ péče o lesní zvěř a ptáky v zimním období 

     ▪ polodenní výlet ke krmelci – krmení zvířat

     ▪  výroby krmítek pro ptáky

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti  - chůze ve sněhu
 • rozvoj řečových schopností – samostatný slovní projev na dané téma
 • vnímání potřeb druhých – krmení zvěře
 • rozvoj schopnosti přizpůsobit se společnému programu
 • rozvoj pocitu sounáležitosti s živou přírodou 

 

4.Podtéma: SLUNÍČKO JDE DO ŠKOLY

▪   seznámení s prostředím ZŠ – návštěva 1. třídy

▪   seznámení s pojmy - vyučování, přestávka, školní potřeby

▪   správné chování ve škole – námětová hra na školu

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • vytváření pozitivního vztahu k učení
 • rozvíjení pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě samému – uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí a sebedůvěry
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • rozvoj kulturně estetických dovedností – přednes básně, zpěv písně (k zápisu)

 

6.TÉMA: TANČÍCÍ SLUNÍČKO

Sledujeme, jak se lidé baví- návštěva KD a shlédnutí výzdoby na plesy. Výroba masek na karneval. Seznámení s pojmem pohádka, četba a poslech pohádek, návštěva knihovny. Shlédnutí fašankového průvodu – masky

Význam hraček pro děti – rozlišení materiálů.

1. Podtéma: SLUNÍČKO SE BAVÍ

▪   jdeme do divadla

▪   jdeme na ples , den masek - tém. zaměřený den

▪  maškarní rej v MŠ

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj koordinace pohybu – tanec
 • rozvoj estetického cítění a prožívání
 • rozvoj komunikativních dovedností – společenské chování
 • rozvoj kulturních a estetických dovedností
 • rozvoj schopnosti orientovat se ve známém i neznámém prostředí

 

2. Podtéma: SLUNÍČKO A POHÁDKY

▪   pojem pohádka, nadpřirozené postavy, dobro x zlo

▪   veršovaná pohádka

▪   klasická pohádka – snaha o reprodukci podle ilustrací

▪   dramatizace pohádky

▪   výroba loutek a ilustrací

▪   pozorování frankového průvodu

▪   rozvoj fantazie – vymýšlení pohádky

▪   exkurze do knihovny

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • učit se svůj pocit a náladu vyjádřit slovně i pohybem
 • procvičovat samostatně slovní projev na určité téma, rozvoj tvořivého myšlení
 • vytváření prosociálních postojů k druhému
 • rozvoj kulturně estetických dovedností
 • umět se orientovat v obci

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO SI HRAJE 

▪   hračky – tvar velikost, materiál

▪    společenské hry

▪   pohybové hry

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností
 • rozvoj logického myšlení
 • rozvoj zájmu o učení – seznámení se společenskými hrami, rozovj schopnosti podřídit se pravidlům
 • respektovat druhého
 • rozvoj kulturně- společenských dovedností

 

7. TÉMA: SLUNÍČKO POPOJDI MALIČKO

Všímáme si změn v přírodě, první jarní květiny, první hmyz. Co vše musí lidé udělat na zahrádkách po zimě, prodloužení dnů – pojmy ráno, večer, poledne, odpoledne, střídání ročních období. Příprava na svátky jara- Velikonoce, malování vajíček, říkadla, zvyky.

1. Podtéma: SLUNÍČKO A ČAS

▪   den a noc – pojmy ráno, poledne, večer, dopoledne, odpoledne

▪   dny v týdnu – pracovní dny x víkend

▪   roční období – jaro, léto, podzim, zima

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření zdravých návyků a postojů
 • přechod od názorného myšlení k pojmovému
 • rozvoj porozumění, že změny kolem nás jsou přirozené a samozřejmé 

 

2. Podtéma: SLUNÍČKO, VSTÁVEJ!

▪   změny v přírodě

▪   první jarní květiny – kočičky, sněženky, bledule

▪   první jarní hmyz – včelky, mouchy

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností  - vedení rozhovoru
 • rozvoj povědomí o přirozených změnách v přírodě
 • základy estetického vztahu ke světu
 • rozvoj věku přiměřených praktických dovedností

 

      3. Podtéma: SLUNÍČKO, ZAHŘEJ MĚ

       ▪ jaro už je tu – co vše musí udělat jaro

       ▪ jaro na zahradě – jarní práce, nářadí, jarní květiny

       ▪ jarní úklid – práce na školní zahradě – vytrhávání plevele, hrabání trávy

      Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj fyzické zdatnosti  - pomoc při práci
 • učit se vyjadřovat slovně v krátkých větách – v kruhu
 • vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 

     4.Podtéma: VELIKONOČNÍ SLUNÍČKO 

     Velikonoční den - tém. zaměřený den

▪   seznámení s tradicí

▪   pečení perníků

▪   malování vajíček

Dílčí vzdělávací cíle:

 • ovládat koordinaci oka i ruky
 • zdokonalovat se v pracovních činnostech
 • popsat situaci (skutečnou), dle obrázku
 • získání povědomí o hrách a činnostech, které vedou k ohleduplnosti k druhému
 • vytváření vkusného, estetického prostředí

 

    8.TÉMA: APRÍLOVÉ SLUNÍČKO

      Získáváme poznatky o zvířatech a jejich mláďatech, návštěva kravína. Rozšíření poznatků o vodním světě – řeka, potok, moře a o zemském povrchu – lesy, domy,        

      písek, zvířata

    1. Podtéma: SLUNÍČKO A ZVÍŘÁTKA 

      ▪ domácí zvířata – názvy, vzhled, bydlení, potrava

▪ mláďata - přiřazování

▪ exkurse do kravína – pozorování mláďat

 Dílčí vzdělávací cíle:

 • získání si poznávací činnost, osvojení si pojmů a poznatků
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo a shlédlo
 • vytvoření povědomí o hodnotě lidské práce
 • pozorování dějů a jevů z vnějšího okolí

 

  2. Podtéma: SLUNÍČKO MÁ RÁDO

Kuchařský den - tém. zaměřený den

▪ základní potraviny – co mám rád

▪ mléko a maso

▪ brambory a chleba

Dílčí vzdělávací cíle:

 • uvědomění si vlastního těla, co mi prospívá a co mi škodí
 • vnímat všemi svými smysly
 • uplatňování svých invalidních potřeb
 • příležitost poznávat hodnotu lidské práce
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

 

3. Podtéma: SLUNÍČKO A VODA

▪ rozdělení vod – potok, řeka, rybník, moře

▪ sladkovodní živočichové

▪ mořští živočichové

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj fyzické zdatnosti – plavání
 • základy pro práci s informacemi – třídění, přiřazování
 • rozvoj estetického vnímání, výtvarného ztvárnění
 • spolupráce ve skupině – skládání puzzle moře
 • vytváření základů estetického vztahu ke světu

 

     4. Podtéma: SLUNÍČKO A ZEM

▪ zemský povrch – lesy, domy, písek

▪ ptáci

▪ exotická zvířata

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností – jemná motorika
 • osvojení si dovednosti předcházení psaní – opis písma
 • rozvoj komunikačních dovedností – řízení rozhovor v kruhu
 • všímat si zajímavosti života v přírodě

 

9. TÉMA: SLUNÍČKO U NÁS DOMA 

Zdobení a stavění Májky, výroba a pálení Moreny – akce s rodiči. Vyprávění o rodině, o nejbližších členech rodiny, seznámení se zaměstnáním rodičů – exkurze do Prodexu. Výroba dárečků ke Dni matek, nácvik písní a básní na besídku.

1. Podtéma: MÁJOVÉ SLUNÍČKO

▪ seznámení s tradicemi – zdobení májky, výroba Moreny

▪ stavění máje, vynášení Moreny, Májový den-tém.zaměřený den

▪ nácvik krátkého vystoupení na akci s rodiči – stavění máje

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojit si věku přiměřených praktických dovedností
 • posilovat prosociální chování – akce s rodiči
 • ovládat dech, intonaci řeči, vystoupení pro rodiče
 • rozvoj vztahů dítěte k druhým lidem
 • Rozvoj kulturních dovedností – lidové tradice

 

2. Podtéma: MAMINČINO SLUNÍČKO

▪ moje maminka – popis jednotlivých částí těla

▪ výroba dárků pro maminku

▪ nácvik pásma ke dni matek

Dílčí vzdělávací cíle:

 • manipulace s výtvarným materiálem – koordinace ruky a oka
 • posilování kladných citových vztahů v rodině
 • vnímat, co si druhý přeje, potřebuje
 • podpora zdravého sebevědomí – besídka pro rodiče
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se změnám 

 

3. podtéma: SLUNÍČKO U NÁS DOMA

▪ rodina – členové rodiny

▪ co dělá maminka (činnosti, nářadí, jak pomáhají děti)

▪ činnosti, které dělá tatínek   

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností – sladění pohybu s hudbou
 • vést děti k samostatnému slovnímu projevu na určité téma
 • vytváření podvědomí, proč musíme pracovat, začlenění člověka do dospělosti

 

 

4.Podtéma: SLUNÍČKO A POVOLÁNÍ 

▪ zaměstnání rodičů, názvy povolání

▪ exkurze – Prodex, pošta, obchod

▪ čím budu, až budu velký

Dílčí vzdělávací cíle:

 • manipulace s jednoduchými nástroji – vaření
 • vytváření povědomí a důležitosti práce pro druhé
 • posilování sociálního chování – exkurze
 • poznávání hodnotu věcí i lidské práce
 • osvojení si poznatků o místě, ve kterém dítě žije

 

10.TÉMA: SLUNÍČKO VOLÁ „PÁ, PÁ“

Oslava MDD – zábavný program, rozloučení s předškoláky, pohádkový les, Poznáváme jiná města – školní výlet, Těšíme se na prázdniny – výlety s rodiči, bezpečnost dětí o prázdninách

1. Podtéma: SLUNÍČKO OSLAVUJE

▪ MDD – oslava (zábavný program), divadlo ve Zlíně

▪ návštěva dětí v MŠ Valašská Senice

▪ jízda na koních – Hucul club

▪ výlet na rozhlednu

▪ výlet na horskou chatu - Severka

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj psychické zdatnosti – přizpůsobování se změnám
 • činnosti zajišťující spokojenosti a radost a pohodu
 • rozvoj interaktivních dovedností – setkávání
 • rozvoj schopností žít ve společenství druhých lidí

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se běžným změnám

 

2. Podtéma: CHYTŘEJŠÍ SLUNÍČKO

Co jsem se naučil v MŠ

▪ výtvarná činnost

▪ hudební a recitační činnosti

▪ matematické a grafické činnosti

Dílčí vzdělávací cíle:

 • uvědomění si vlastního těla – vymyšlení nových cviků
 • úroveň řečových schopností – recitování, zpěv
 • činnosti zaměřené k řešení problému – logické myšlení, grafomotorické cviky

3. Podtéma: SLUNÍČKO NA PRÁZDNINÁCH

▪ léto, letní radovánky

▪ těšíme se na prázdniny – kam pojedu, co bych chtěl vidět, poznat

▪ bezpečnost o prázdninách

▪ rozloučení s předškoláky

▪ hledání pokladu – spolupráce se ZŠ

▪ návštěva MŠ ve Val. Senici i naopak

▪ školní výlet

 Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si dovednosti důležitých pro podporu zdraví, bezpečnost a osobní pohody
 • podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti
 • podpora dětských přátelství
 • uvědomit si, že ne všichni lidé se chovají správně
 • přirozené poznávání rozmanitostí okolního světa – výlety