Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje na konzultanta:Ivo Mudrák

Innovation One s.r.o.

+420 774 618 171

+420 226 257 010

www.innone.cz

ivo.mudrak@innone.cz

Vzdělávací obsah

 

Obsah ŠVP je zpracován v souladu s RVP PV a uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální. Tyto oblasti se nazývají:

1.      Dítě a jeho tělo

2.     Dítě a jeho psychika

3.     Dítě a ten druhý

4.     Dítě a společnost

5.     Dítě a svět

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zpracovány tak, aby byly pro pedagoga srozumitelné a aby s jejich obsahem mohl dále pracovat. Každá oblast zahrnuje  vzájemně propojené kategorie, kterými jsou vzdělávací nabídka a dílčí vzdělávací cíle. Z těchto pak vyplývají očekávané výstupy celého školního vzdělávacího programu, které je možno formulovat, jako dosažení jednotlivých kompetencí, prakticky využitelných pro další vzdělávání dětí.

Tyto výstupy se vztahují k jednotlivým vzdělávacím oblastem a jsou postupně tvořeny zvládnutím dílčích cílů níže popsaných témat ŠVP.