Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

Kritéria pro přijetí 

Mateřská škola Francova Lhota okr. Vsetín, příspěvková organizace

­­­­­­­­

 

Č. j.:  MŠ – 14/2019, č.2/4

Vypracovala: Alena Silvestrová, ředitelka školy

Schválila:  Alena Silvestrová, ředitelka školy

Nabývá účinnosti den: 18.4.2018

Počet příloh:  -0-

Tímto se ruší vnitřní předpis Č.j.23/2017 č.2/3

 

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS č.2/4

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

 

Ředitelka Mateřské školy ve Francově Lhotě okr. Vsetín, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.

Podle zákona č. 178/2016Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., je pro děti, které dovrší 5 let do 31.8. daného roku předškolní docházka povinná.

 

II.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování, s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku

 

III.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

(§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

IV.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

V.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem IV., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z hlavních kritérií, uvedených v následující tabulce a následně z kritérií pomocných.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

Kritéria jsou posuzována k datu 31.srpna 2019.

 

HLAVNÍ KRITÉRIA

 

 

1.

Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku.      5 bodů

 

2.

Bydliště dítěte ve Francově Lhotě, ve které MŠ sídlí. 5 bodů

(provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel – Obec Francova Lhota)

5

3.

Věk dítěte: mladší 3 let     1b.

                   3 roky             5b.

                   4 roky            10b.

                   5 let               15 b.

mladší 3 let 1 bod

 

3 roky 

5 bodů

 

4 roky 

10 bodů

 

5 let

15 bodů

 

4.

V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

(snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci) 5 bodů

 

 

 

 

      

POMOCNÁ KRITÉRIA

 

 

1.

Zvýšená sociální potřebnost dítěte vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace.

(dítě v pěstounské péči; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.) 5 bodů

Nutnost doložit potvrzení.

 

2.

 

 

3.

Zaměstnanost matky.  5 bodů

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dítě se neúspěšně účastnilo loňského přijímacího řízení  5 bodů

 

--------

 

           

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu počet dosažených bodů v hlavních i pomocných kritérií.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

 

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu počet dosažených bodů v hlavních i pomocných kritérií.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

 

 

 

 

Ve Francově Lhotě , dne 6.3.2019

           Alena Silvestrová

           ředitelka školy