Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

Školní řád

Číslo jednací :  79/2018                     Účinnost : od 1.9.2018

 

 

I. Přijímací řízení

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle novely školského zákona § 34 zákona č. 561/2004 Sb v měsíci květnu od 2.5 do 16.5 v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 

Od 1.9.2017 je pro děti narozené do 31.8.2012 docházka do MŠ povinná.

Rodiče těchto dětí jsou povinni v rámci přijímacího řízení své dítě přihlásit do příslušné spádové  MŠ. ( informace o tom, která MŠ je pro dítě spádová, získá rodič na obecním úřadě ) Dítě může docházet i do jiné MŠ, ale o této skutečnosti musí rodič informovat vedení spádové MŠ.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech ( netýká se prázdnin ) a to souvisle 4 hodiny denně.  V MŠ Francova Lhota je to v době od 8.00 do 12.00 hod.

 

Předem známou nepřítomnost předškoláka je rodič povinen oznámit v MŠ telefonicky den předem do 14.00 hod na čísle 571 458 110.

 

Nenadálou nepřítomnost dítěte – nemoc, úraz atd. – oznámí rodič škole nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti.

 

Dlouhodobě neomluvenou absenci dítěte plnícího povinnou předškolní docházku bude řešit ředitelka MŠ ve spolupráci s obcí.

 

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání :

 

 • individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole :

 

 

 

     Zákonní zástupci těchto dětí písemně oznámí při zápisu do MŠ, že si budou své dítě připravovat na školní docházku sami.

Ředitelka MŠ doporučí dle § 34b odst.3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno – viz ŠVP pro MŠ Francova Lhota.

 

Následně jsou zákonní zástupci těchto dětí povinni se dostavit s dítětem k přezkoušení, kde škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti. V letošním roce stanovuji termín pro přezkoušení 3.12.2018, náhradní termín 14.12.2018.

 

Pokud se rodič s dítětem nedostaví k přezkoušení  v řádném ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka MŠ v souladu s§ 34b odst.4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst.2 písm. k) školského zákona.

Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato ( § 34 odst.5 školského zákona)

 

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.  Po odevzdání od lékaře potvrzené Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se dítě účastní přijímacího řízení, které se řídí stávajícími předpisy a kritérii stanovenými pro přijímání dětí na další školní rok.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ( s výjimkou dětí předškolních – které dovrší do 31.8. daného roku 5 let ), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení docházky :

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže :

 

 • zák. zást. opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s řed. školy jiný termín úhrady
 • dítě se  bez omluvy zák. zást. nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší jak dva týdny
 • zást, dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mat. školy – např. nedodržuje školní řád
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 

 

 

II. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Platnost od 1.9.daného roku  do 31.8.daného roku

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanovena výše úplaty dle směrnice č. 12/ poř. číslem příslušného roku vydané ředitelkou školy.

 

Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

 

 

 

Všechny platby probíhají v hotovosti u paní Naiserové.Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

 

Organizace stravování :

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim      ( čaje, ovocné šťávy, voda…). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Přihlašování nebo odhlašování obědů se provádí den předem do 14.00 hod nebo v daný den do 8.00 hod telefonicky.

 

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 11.30 hod., na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

 

Systém podávání jídla : ml. děti - dopomoc dospělého

                                      st.  děti – samoobslužný

 

 

 

 

III. Evidence dítěte

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

 

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

IV. Provoz mateřské školy

 

Provoz  mateřské školy je od 6,00  do 15,45 hodin.

 

 • 6:00 –  7:30            scházení dětí v první třídě, hry dle volby a přání

                                      dětí

 

 • 7:30 –  8:00            rozdělení dětí do jednotlivých tříd, ranní hry,             individuální péče o dětí se specifickými vzdělávacími          potřebami

 

 • 8:00 –   8:30           hygiena, ranní svačina

 

 

 • 8:30 – 11:30            didakticky cílené činnosti, ranní cvičení, jazykové                                                chvilky, hry a pobyt venku                               

 

 • 11:30 – 12:15         hygiena, oběd, čištění zubů

 

 

 • 12:15 – 14:00         odpolední odpočinek

                                      první třída – klid na lehátku s přihlédnutím na           individuální potřeby spaní jednotlivých dětí

                                      druhá třída– poslechové činnosti, odpočinek na         lehátku a další klidové činnosti

 • 14:00 – 14:30         hygiena – otužování, odpolední svačina

 

 

 • 14:30 – 15:45         odpolední zájmové činnosti dětí, dokončování                                                    didakticky cílených činností

 

 

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

 

 

 

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ :

 

 

Rodiče omlouvají děti den předem, nejpozději do 14,00 hod., a to telefonicky na číslo 571458110 . Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.