SMĚRNICE č. 12 / 18

 

Směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání

 

Ředitelka MŠ ve Francově Lhotě podle § 23 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 14 , § 6 a vyhláškou č. 43/2006 ze dne 9.2.2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., vydává tuto směrnici :

 

 

 

Článek 1

Účel směrnice

 

Účelem této směrnice je stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

( dále jen „ úplata „ ), kterou tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku.

 

 

 

Článek 2

Plátci

 

Úplatu platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci.

 

 

 

 

Článek 3

Výše úplaty

 

Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Základní částka se pro období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole v jednotlivém druhu provozu podle zákona 331/2012 Sb. ve stejné výši.

Od 1.12.2012 platí všechny děti plnou úplatu za předškolní vzdělávání.

 

Pro MŠ Francova Lhota ve školním roce 2019– 2020  stanovuji částku

 

                                               300 Kč měsíčně.

 

 

 

 

Článek 4

Úlevy a osvobození

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

Osvobozeni od úplatku zcela jsou zákonní zástupce dítěte, které v příslušném školním roce dovrší 6-ti let ( § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ) a to po dobu pouze 12 měsíců ( školní rok  se počítá od 1.září příslušného roku do 31. srpna následujícího roku ) .

Osvobození od úplatku jsou i zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní docházka.

 

Pro MŠ Francova Lhota v roce 2019 – 2020   – viz přiložený seznam.

 

 

 

 

 

Článek 5

Přerušení provozu

 

V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhl.č. 14/2005 Sb., se úplata poměrně sníží.

 

Pro MŠ Francova Lhota v roce 2019 – 2020 v období  hlavních prázdnin

( červenec-srpen ) stanovuji částku 15 Kč na dítě a den, s výjimkou dětí osvobozených od platby.

 

 

 

 

Článek 6

Splatnost

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

 

Pro MŠ Francova Lhota je úplata splatná vždy ve stejném termínu jako výběr stravného, který je celoročně stanoven na poslední čtvrtek v měsíci.

 

Článek 7

Sankce

 

V případě, že úplata nebude uhrazena včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce penále ve výši 0,05% dlužné úplaty.

 

 

 

Článek 8

Zrušovací ustanovení

 

Ruší se směrnice č. 12/17, vydaná ředitelkou MŠ Francova Lhota, ze dne 1.9.2018

 

 

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9.2019

 

 

 

 

 

                                                                       Alena Silvestrová, ředitelka MŠ Francova Lhota