Zápis a kritéria pro přijetí 

Vyzvednutí přihlášek v týdnu od 27.4-29.4. v době od 8.-11.00.
Zápis formou doporučeného dopisu od 2.5.-16.5.2020.Potvrzení o očkování dítětě nahrazuje ofocený očkovací průkaz.

 

 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Ředitelka Mateřské školy ve Francově Lhotě okr. Vsetín, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.

Podle zákona č. 178/2016Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., je pro děti, které dovrší 5 let do 31.8. daného roku předškolní docházka povinná.

 

II.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování, s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku

 

III.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

(§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

IV.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

V.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem IV., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z hlavních kritérií, uvedených v následující tabulce a následně z kritérií pomocných.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

Kritéria jsou posuzována k datu 31.srpna 2020.

 

HLAVNÍ KRITÉRIA

1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku. 5b

2. Bydliště dítěte ve Francově Lhotě, ve které MŠ sídlí.

(provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel – Obec Francova Lhota) 5b

3. Věk dítěte: mladší 3 let 1b

  3 roky 5b

  4 roky 10b

  5 let    15b

4. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

(snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci) 5b

 

POMOCNÁ KRITÉRIA

1. Zvýšená sociální potřebnost dítěte vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace.

(dítě v pěstounské péči; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.)

Nutnost doložit potvrzení. 5b

2. Zaměstnanost matky. 5b

 

3. Dítě se neúspěšně účastnilo loňského přijímacího řízení 5b

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu počet dosažených bodů v hlavních i pomocných kritérií.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

 

 

Mateřská škola Francova Lhota okr. Vsetín, příspěvková organizace
­­­­­­­­
 
Č. j.:  MŠ – 14/2020, č.2/5
Vypracovala: Alena Silvestrová, ředitelka školy
Schválila:  Alena Silvestrová, ředitelka školy
Nabývá účinnosti den: 20.3.2020
Počet příloh:  -0-
Tímto se ruší vnitřní předpis Č.j.14/2019 č.2/4
 
 
VNITŘNÍ PŘEDPIS č.2/5
 
 
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
 
 
Ředitelka Mateřské školy ve Francově Lhotě okr. Vsetín, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.
Podle zákona č. 178/2016Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., je pro děti, které dovrší 5 let do 31.8. daného roku předškolní docházka povinná.
 
II.
Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování, s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku
 
III.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře
(§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 
IV.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 
V.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem IV., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z hlavních kritérií, uvedených v následující tabulce a následně z kritérií pomocných.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.
Kritéria jsou posuzována k datu 31.srpna 2020.
 
 
HLAVNÍ KRITÉRIA Body
1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku. 5
2. Bydliště dítěte ve Francově Lhotě, ve které MŠ sídlí.
(provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel – Obec Francova Lhota) 5
3. Věk dítěte: mladší 3 let 1
  3 roky 5
  4 roky 10
  5 let 15
4. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
(snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci)
 
5
 
       
POMOCNÁ KRITÉRIA Body
1. Zvýšená sociální potřebnost dítěte vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace.
(dítě v pěstounské péči; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.)
Nutnost doložit potvrzení. 5
2.
 
 
3. Zaměstnanost matky.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dítě se neúspěšně účastnilo loňského přijímacího řízení 5
--------
5
 
 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu počet dosažených bodů v hlavních i pomocných kritérií.
V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).
 
 
 
 

 

­­­­­­­­